عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 22 هفته دادگستري صفحه 335 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/9/24

بازداشت حق كسب و پيشه در مقام اجراي قرار تأمين خواسته


روابط زیرمجموعه