عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:378
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1319/4/2

قانون امور حسبي


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه