عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/11824 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/11/12

قلع و قمع بنا ضمن دادخواست ضرر و زيان

تقاضاي قلع و قمع بنا ضمن دادخواست ضرر و زيان بلا اشکال است.