عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/5341 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/7/11

مطالبه ديه پس از رسيدن به سن کبر

مطالبه ديه از طرف ورثه پس از رسيدن بسن کبر صحيح و قانوني است 0