عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
نظریه‌‌ شماره 7/10176 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين مورخ 1371/10/23

صلاحيت در مورد سرقت و خريدار مالي مسروق

در صورتيکه سرقت و خريدار مال مسروق در دو حوزه قضائي مختلف باشد هر دادگاه صالح برسيدگي بجرائم واقع شده در حوزه خود است 0