عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1848 در تاریخ 1371/5/26

سرقت ساده (غير موجب حدّ)

سرقت غير موجب حد حق الناس و قابل گذشت است.


روابط زیرمجموعه