عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/6975 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/8/5

مرجع رسيدگي پس از فسخ قرار اناطه

در صورت فسخ قرار اناطه از طرف دادگاه صادر کننده قرار، مرجع رسيدگي در ماهيت امر دادگاه هم عرض است.