عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سؤال

اگر بنايي برخلاف اصول شهرسازي احداث شود و شهرداري درخواست تخريب آن را ننمايد و فقط تقاضاي جريمه کند آيا کميسيون ماده (100) برخلاف درخواست شهرداري مي تواند حکم به تخريب آن بدهد يا خر؟


روابــــط صریـــــــــح