عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

مستأجر اول پس از انقضاي مدت اجاره مستأجر دو!، با توجه به اين که هنوز دو سال ديگر با مالک رابطه استيجاري داشته و در اين دو سال مالک منافع است شخصأ مي تواند عليه مستأجر دوم که مدت اجاره اش منقضي شده به لحاظ انقضاي مدت، درخواست تخليه نمايد در حالي که اگر مستأجر اول تا انقضاي مدت اجاره خود با مالک، عليه مستأجر دوم دادخواست تخليه نداده باشد با پايان گرفتن مدت اجاره اش با مالک، ديگر نمي تواند عليه مستأجر دوم دادخواست تخليه به لحاظ انقضاي مدت را مطرح سازد.