عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سؤال

چنانچه قاضي دادگاه به يکي از جهات قانوني قرار امتناع از رسيدگي صادر کرده و پرونده جهت رسيدگي به قاضي ديگري ارجاع شده است، آيا قاضي دوم مي تواند به لحاظ اين که قرار امتناع از رسيدگي صحيحاً صادر نشده به قاضي صادر کننده تکليف نمايد که به پرونده رسيدگي کند و يا چنانچه قاضي مردود تغيير کرده باشد پرونده را جهت رسيدگي توسط قاضي جديد اعاده کند؟