عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
نظریه‌‌ شماره 7/683 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين مورخ 1375/3/3

نظريّه 683/7 ـ 1375/3/3 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه


روابــــط صریـــــــــح