عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

با توجه به مفاد ماده (1210) اصلاحي قانون مدني رسيدن صغار به سن بلوغ دليل رشد آنان در غير اموال مالي مي باشد مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراين فرديکه به سن بلوغ رسيده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد مي تواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در مورد اموال مالي که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت نمايد و لذا صغيري که به سن بلوغ رسيده مي تواند شکايت کيفري نمايد و دادگاه مکلف به رسيدگي است ولي چنانچه شکايت کيفري مستلزم مطالبه مال از قبيل ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم باشد بايد ولي او در اين خصوص اقامه دعوي نموده و محکوم به مالي نيز بايستي تحويل ولي يا قيم شاکي گردد رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 1364/10/3)


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه