عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

کراهت زوجه به تنهايي عنوان عسر و حرج ندارد و نمي تواند مصداق آن باشد، عسر و حرج مذکور در ماده (1130) قانون مدني با کراهت مذکور در مورد طلاق خلع و مبارات موضوع مواد (1146 و 1147 ) قانون مورد بحث متفاوت است ولي اگر دادگاه پس از رسيدگيهاي لازم احراز نمايد که نفرت به حدي است که ادامه زوجيت را براي زوجه غيرممکن مي سازد و موجب عسر و حرج زوجه است مي تواند برابر ماده (1130) اصلاحي قانون مدني اقدام کند.


روابــــط صریـــــــــح