عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سؤال

دختر و پسري با هم عقد ازدواج منعقد کرده‌اند ولي در کوتاهترين مدت حالت نفرت و انزجار شديد براي زوجه نسبت به زوج حاصل شده به طوري که با وجود گذشت هفت سال هنوز به منزل زوج نرفته است. آيا اين مسأله از مصاديق عسر و حرج ماده (1130) قانون مدني مي باشد يا خير؟


روابــــط صریـــــــــح