عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/7872 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1375/12/16

دادگاه عمومي در امر حقوقي نمي تواند طرفين دعوي يا يکي از آنها را جلب نمايد.