عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
نظریه‌‌ شماره 7/2078 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين مورخ 1375/4/4

عدم اجراي حکم دادگاه با لحاظ اين که محکوم به متعلق به محکوم عليه نيست موجب تملک ملک ديگر محکوم عليه به محکوم له نخواهد بود.