عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

با توجه به مواد (38،41،42) و بند3 ماده (45) قانون اجراي احکام مدني و توجه به ماده (333) قانون آيين دادرسي مدني وجود مستحدثات در محل اجراي حکم قطعي لازم الاجراي خلع يد مانع اجراي حکم صادره نمي باشد هرچند تعلق مستحدثات به محکوم عليه محرز باشد.


روابــــط صریـــــــــح