عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سؤال ـ

چنانچه حکم خلع يد صادر شد، ولي محکوم عليه قبلا در محل مستحدثاتي ايجاد کرده باشد آيا وجود مستحدثات مذکورکه متعلق به محکوم عليه است مي تواند مانع اجراي حکم باشد؟