عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

رسيدگي به اعتراض شخص ثالث به توقيف مال در صلاحيت دادگاه صادرکننده حکم است و قاضي اجراي احکام صلاحيت رسيدگي به اين اعتراض را ندارد و تصميم واحد اجراي احکام درخصوص مورد از درجه اعتبار ساقط است و دادگاه صادرکننده حکم بايستي نسبت به اعتراض رسيدگي و نفياً و يا اثباتاً اظهار نظر نمايد.