عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
نظریه‌‌ شماره 7/7293 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين مورخ 1375/11/8

رسيدگي به دعوي اشخاص ثالث در صلاحيت دادگاه صادر کننده حکم است