عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سؤال

در صورت ارجاع يک پرونده توسط مقام ارجاع کننده از يک شعبه به شعبه ديگر، آيا شعبه مرجوع اليه در هرحال مکلف به رسيدگي مي باشد يا خير؟