عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
نظریه‌‌ شماره 7/4492 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين مورخ 1375/8/6

در صورت ارجاع يک پرونده از يک شعبه به شعبه ديگر، شعبه مرجوع اليه مکلف به رسيدگي است