عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

[نظريه شوراي نگهبان]

عطف به نامه شماره 14226/43/1823/1/45اطلاق ماده 18قانون گذرنامه نسبت به بانوانی که حجةالاسلام برذمه دارند باموازین شرعی مغایرت دارد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه