عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1368/4/21

ايجاد و تأسيس پنج در استان اصفهان

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1368.4.21 بنا به پيشنهاد شماره 4892.1.5.53 وزارت كشور و به استناد ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات‌كشوري مصوب پانزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب بيست و دوم مهر ماه يكهزار و‌سيصد و شصت و سه و در اجراي ماده 6 همين قانون تصويب نمودن كه در استان اصفهان بخشهاي زر ايجاد و تأسيس گردد:
1 ـ بخش بويين و مياندشت به مركزيت شهر بويين و مياندشت از تركيب دهستانهاي كرچخمبو كشالي، كرچموب جنوبي، سردسير، گرجي تابع‌شهرستان فريدن.
2 ـ بخش گركن شمالي به مركزيت روستاي پير بكران شامل دهستانهاي گركن شمالي اشترجان تابع شهرستان فلاورجان.
3 ـ بخش باغ بهادران به مركزيت شهر باغ بهادران شامل دهستانهاي چرمهين، چم‌رود تابع شهرستان لنجان.
4 ـ بخش پادنا به مركزيت روستاي كمه شامل دهستانهاي پادنا عليا، پادنا وسطي، پادنا سفلي تابع شهرستان سميرم.
5 ـ بخش نياسر به مركزيت روستاي نياسر شامل دهستانهاي كوهدشت، ناسر بزرگ تابع شهرستان كاشان.


روابــــط صریـــــــــح