جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
13069 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1368/10/19  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
دستگاه مجري
44980/ت 439
شماره نامه ارسال مصوبه
1368/5/5 تاريخ نامه مرجع ارسال مصوبه
شماره مصوبه
1368/3/20 تاريخ تصويب
هيئت وزيران مرجع تصويب
   

    ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1368.3.20 بنا به پيشنهاد شماره 30.4.4238.11115 مورخ 1368.4.19 وزارت امور اقتصادي و دارايي جدول استهلاك‌موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366.12.2 مجلس شوراي اسلامي را به شرح پيوست تصويب نمودند.
 
‌‌[امضاء] ميرحسين موسوي ـ نخست‌وزير   
جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 شرح دارائيهاي قابل استهلاک نرخ استهلاک نزولي به درصد مستقيم به سال گروه 1 ـ صنايع مشترک و تجهيزات خدمت و پشتيباني ـ [...ادامه]