جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
14061 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1372/3/30  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
254 تعداد مواد
شماره مصوبه
1372/1/7 تاريخ تصويب
رئيس قوه قضائيه مرجع تصويب
   

    با اختيار حاصل از ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب ششم بهمن سال (64) مجلس شوراي اسلامي، آئين نامه قانوني و مقررات اجرائي سازمان زندانها و مؤسسات صنعتي و كشاورزي و خدمات وابسته به آن، بشرح ذيل تصويب مي گردد:
 
بخش يك: كليات   
بخش دو: مقررات عمومي   
بخش سه ـ رابطه زنداني با خارج از زندان   
بخش چهارم: مقررات مربوط به نحوه آزادي زندانيان