بازه زمانی از تاریــــــخ: تا تاریــــــخ: مرتب‌سازی تاریخ تصویب تعداد در صفـــــحه
جستجو در عنـــــــــــــوان: جستجو در متـــــــــــــــــــن: جستجو در موضوعات:
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14061
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1372/3/30
  • تعداد مواد:254
مصوبه‌‌ رئيس قوه قضائيه در تاریخ 1372/1/7

آئين نامه قانون و مقررات اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور

با اختيار حاصل از ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب ششم بهمن سال (64) مجلس شوراي اسلامي، آئين نامه قانوني و مقررات اجرائي سازمان زندانها و مؤسسات صنعتي و كشاورزي و خدمات وابسته به آن، بشرح ذيل تصويب مي گردد:


روابــــط صریـــــــــح