عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:63
  • دستگاه مجری:[انجمن نظارت بر انتخابات مجلس شورا]
  • یادداشت:بسمه تبارك و تعالي جناب سعدالدوله رئيس الوزرا نظامنامه انتخابات مبعوثين كه بر حسب اراده عليه ما در كميسيون مخصوص ترتيب داده شده و مشتمل بر شصت و سه ماده ميباشد صحيح است فورا بدهيد بطبع رسانده و منشر نمايند وزير داخله نيز بلافاصله در صدد تهيه لوازم انتخابات در طهران و ولايات باشد 12 جمادي الاخره 1327 محمدعلي شاه قاجار *** درطهران ده روز بعد از توشيح اين نظامنامه به ذستخط همايوني و در ولايات پنج روز بعد از وصول نظامنامه انجمن نظارت تشكيل يافته شروع به انتخابات خواهد كرد روز پنج شنبه دوازدهم شهر جمادي الثانيه تخافوي ئيل 1327
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1288/4/10

نظامنامه انتخابات مجلس شوراي ملي (دو درجه)

بسم الله الرحمن الرحيم

[مقدمه] چون بر حسب اقتضاآت وقت پاره اي از مواد نظامنامه انتخابات اعضاء مجلس شوراي ملي لازم [...ادامه]

‌فصل اول ـ عده نمايندگان ملت و تقسيم آن به ايالات و ولايات

‌فصل دوم ـ شرايط انتخاب‌كنندگان

‌فصل سوم ـ شرايط انتخاب‌شوندگان

فصل چهارم ـ در تشكيل انجمن نظارت

فصل پنجم ـ طريقه انتخاب

‌فصل ششم ـ دادن تعرفه براي تشخيص انتخاب‌كنندگان

‌فصل هفتم ـ در اخذ و استخراج آراء و تعيين انتخاب‌شدگان

‌فصل هشتم ـ در شكايات راجع به انتخابات

‌فصل نهم ـ در مواد مختلفه

[امضاء] امضاء اعضاء كمسيون تحرير نظامنامه انتخابات فرمانفرما - مشيرالدوله - موتمن الملك - مستوفي الممالك - صنيع [...ادامه]

ضميمه نظامنامه انتخابات مجلس شوراي ملي (دو درجه) حوزه انتخابيه مركز حوزه عدة عدة منتخبين عده انتخاب شوندگان درجه اول در هر محل نمايندگان درجه اول طهران و توابع طهران 15 45 موافق تعيين انجمن نظارت       آذربايجان تبريز 19 57 26 5 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 شاهسون به [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه