عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:12190
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1365/10/13
  • تعداد مواد:0
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1364/12/25

تصويبنامه راجع به تعاريف و ضوابط تقسيمات در شهرستان مشهد

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1364/12/25 بنا به پيشنهاد شماره 1702/ م مورخ 17/7/64 وزارت کشور در اجراي ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري مصوب تيرماه سال 1362 مجلس شوراي اسلامي و به استناد ماده 31 آئين نامه اجرائي قانون مذکور مصوب مهرماه 1363 و طبق ماده 3 قانون مذکور و تبصره‌هاي ذيل آن تصويب نمودند:
در شهرستان مشهد تابعه استان خراسان تعداد 30 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در محدوده جغرافيائي معين مطابق با کروکي و نقشه‌هاي 250000/1 ضميمه به شرح زير ايجاد و تشکيل گردد:

1 ـ دهستان گلمکان به مرکزيت روستاي گلمکان شامل روستاها، مزارع و مکانهاي زير: 1 ـ [...ادامه]

2 ـ دهستان پائين ولايت به مرکزيت روستاي کلاته منار شامل روستاها، مزارع و مکانهاي زير: [...ادامه]

3 ـ دهستان پيوه ژن به مرکزيت روستاي امام تقي شامل روستاها، مزارع و مکانهاي زير: [...ادامه]

4 ـ دهستان زاوين به مرکزيت روستاي زو سفلي شامل روستاها، مزارع و مکانهاي زير: 1 [...ادامه]

5 ـ دهستان کبود گنبد به مرکزيت روستاي جليل آباد شامل روستاها مزارع و مکانهاي زير: [...ادامه]

6 ـ دهستان پساکوه به مرکزيت روستاي اميرآباد شامل روستاها، مزارع و مکانهاي زير: 1 ـ [...ادامه]

7 ـ دهستان تجن به مرکزيت روستاي سنگر شامل روستاها، مزارع و مکانهاي زير: 1 ـ [...ادامه]

8 ـ دهستان شانديز به مرکزيت روستاي ارچنگ شامل روستاها، مزارع و مکانهاي زير: 1 ـ [...ادامه]

9 ـ دهستان ميان ولايت به مرکزيت روستاي عسگريه شامل روستاها، مزارع و مکانهاي زير: 1 [...ادامه]

10 ـ دهستان طرقبه به مرکزيت روستاي حصار گلستان شامل روستاها، مزارع و مکانهاي زير: 1 [...ادامه]

11 ـ دهستان رادکان به مرکزيت روستاي رادکان شامل روستا، مزارع و مکانهاي زير: 1 ـ [...ادامه]

12 ـ دهستان آبروان به مرکزيت روستاي آبروان شامل روستا، مزارع و مکانهاي زير: 1 ـ [...ادامه]

13 ـ دهستان کارده به مرکزيت روستاي مارشک شامل روستا، مزارع و مکانهاي زير: 1 ـ‌ال [...ادامه]

14 ـ دهستان سفيد سنگ به مرکزيت روستاي سفيد سنگ شامل روستا، مزارع و مکانهاي زير: [...ادامه]

15 ـ دهستان بالا بند به مرکزيت روستاي زرکک شامل روستا، مزارع و مکانهاي زير: 1 [...ادامه]

16 ـ دهستان طوس به مرکزيت روستاي کاظم آباد شامل روستا، مزارع و مکانهاي زير: 1 [...ادامه]

17 ـ دهستان قلندرآباد به مرکزيت روستاي قلندرآباد شامل روستا، مزارع و مکانهاي زير: 1 ـ [...ادامه]

18 ـ دهستان فريمان به مرکزيت روستاي فرهادگرد شامل روستا، مزارع و مکانهاي زير: 1 ـ [...ادامه]

19 ـ دهستان گل بي بي به مرکزيت روستاي بزنگان شامل روستا، مزارع و مکانهاي زير: [...ادامه]

20 ـ دهستاپل خاتون به مرکزيت روستاي پس کمر شامل روستا، مزارع و مکانهاي زير: 1 [...ادامه]

21 ـ دهستان مرزداران به مرکزيت روستاي مزدآوند شامل روستا، مزارع و مکانهاي زير: 1 ـ [...ادامه]

22 ـ دهستان سرخس به مرکزيت روستاي کندکلي شامل روستا، مزارع و مکانهاي زير: 1 ـ [...ادامه]

23 ـ دهستان تبادکان به مرکزيت روستاي فاز شامل روستا، مزارع و مکانهاي زير: 1 ـ [...ادامه]

24 ـ دهستان بيزکي به مرکزيت روستاي محسن آباد طاهري شامل روستا، مزارع و مکانهاي زير: [...ادامه]

25 ـ دهستان درزآب به مرکزيت روستاي گوارشک شامل روستا، مزارع و مکانهاي زير: 1 ـ [...ادامه]

26 ـ دهستان چناران به مرکزيت روستاي خيرآباد شامل روستا، مزارع و مکانهاي زير: 1 ـ [...ادامه]

27 ـ دهستان سنگ بست به مرکزيت روستاي بست شامل روستا، مزارع و مکانهاي زير: 1 [...ادامه]

28 ـ دهستان ميامي به مرکزيت روستاي کنويست شامل روستا، مزارع و مکانهاي زير: 1 ـ [...ادامه]

29 ـ دهستان خانگيران به مرکزيت روستاي گنبدلي شامل روستا، مزارع و مکانهاي زير: 1 ـ [...ادامه]

30 ـ دهستان سرجام به مرکزيت روستاي ملک آباد شامل روستا، مزارع و مکانهاي زير: 1 [...ادامه]

[امضاء] نخست وزير ـ ميرحسين موسوي


روابــــط صریـــــــــح