عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:11991
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1365/2/10
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1365/1/27

تصويبنامه راجع به‌الحاق شهرستان قم به استان تهران

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1365/1/27 بنا به پيشنهاد شماره 28138/س مورخ 1364/11/23 وزارت کشور و باستناد ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري مصوب تيرماه 1362 مجلس شوراي اسلامي تصويب نمودند، شهرستان قم شامل چهار بخش به شرح زير:
1 ـ بخش مرکزي به مرکزيت قم.
2 ـ بخش نوفل لوشاتو به مرکزيت نوفل لوشاتو.
3 ـ بخش خلجستان به مرکزيت دستجرد
4 ـ بخش جعفر آباد به مرکزيت کازران.
از استان مرکزي به مرکزيت اراک منتزع و به استان تهران ملحق گردد.


روابــــط صریـــــــــح