جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
16713 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1381/4/26  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
4966ت26429‌ه‍ شماره دستور اجرا
1381/4/5  تاريخ دستور اجرا
[سازمان تربيت بدني]
دستگاه مجري
22 تعداد مواد
1381/2/11 تاريخ تصويب
هيئت وزيران مرجع تصويب
توضيحات تصويب
   

    هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1381 ‌بنا به پيشنهاد شماره 1.4117 مورخ 9/2/1381 سازمان‌تربيت بدني و به استناد ماده واحده قانون لايحه الحاق بندهاي (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و ‌موسسات عمومي ‌غيردولتي ـ مصوب 1376 ـ اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي‌ايران را به شرح زير تصويب نمود:
 
‌فصل اول ـ تعريف و اهداف   
‌فصل دوم ـ وظايف و اركان فدراسيون   
‌فصل سوم ـ ساير مقررات   
[امضاء]‌اين اساسنامه جايگزين اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران موضوع‌تصويب‌نامه شماره.22257ت19083‌ه‍مورخ 18/5/1378مي‌گردد. ‌محمدرضا عارف ـ معاو