جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
16902 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1381/12/14  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
دستگاه مجري
18 تعداد مواد
53456/ت 27257 هـ
شماره نامه ارسال مصوبه
1381/12/7 تاريخ نامه مرجع ارسال مصوبه
شماره مصوبه
1381/11/30 تاريخ تصويب
هيئت وزيران مرجع تصويب
   

    هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 37319 مورخ 31/6/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بنا به استناد تبصره (3) ماده (139) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1380 ـ ، آيين‌نامه اجرايي تبصره ياد شده رابه شرح ذيل تصويب نمود:
 
فصل اول ـ معافيت موضوع بند «الف» ماده (139)   
فصل دوم ـ معافيت موضوع بند «د» ماده (139)   
فصل سوم ـ معافيت موضوع بند «ه ـ » ماده (139)   
فصل چهارم ـ معافيت موضوع بند «و» ماده (139)   
فصل پنجم ـ معافيت موضوع بند«ح» ماده (139)   
فصل ششم ـ معافيت موضوع بند «ط» ماده (139)   
فصل هفتم ـ معافيت موضوع بند «ي» ماده (139)   
فصل هشتم ـ معافيت موضوع بند «ك» ماده (139)   
فصل نهم ـ معافيت موضوع بند «ل» ماده (139)   
فصل دهم ـ معافيت موضوع تبصره (1) ماده (139)  
فصل يازدهم ـ مقررات عمومي   
‌[امضاء] معاون اول رييس‌جمهور ـ محمدرضا عارف