عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:16902
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1381/12/14
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون سياسي و دفاعي در تاریخ 1381/11/13
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1381/11/28

تصويبنامه در مورد ايجاد و تأسيس بخش سلفچگان در تابعيت شهرستان قم

وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381/11/13 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.47494 مورخ 1381/6/2‌وزارت كشور و با رعايت تصويب‌نامه شماره .58538‌ت26118ه مورخ 1380/12/22 و به استناد ماده (13) قانون‌تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 اصلاحات تقسيماتي زير را در استان قم تصويب نمودند:
‌بخش سلفچگان به مركزيت روستاي سلفچگان متشكل از دهستانهاي راهجرد شرقي و نيزار در تابعيت‌شهرستان قم ايجاد و تاسيس گردد.


روابــــط صریـــــــــح