عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1360/1/10

‌اجازه استخدام آقاي نادر جهانگيري به وزارت فرهنگ و آموزش عالي براي جهاددانشگاهي

1360.01.10 ـ 80946 ـ 1360.01.17 ـ 9
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1360.1.10 بنا به پيشنهاد شماره 51.3574 ـ 1.13012 مورخ 1359.11.28 وزارت فرهنگ و آموزش عالي تصويب نمودند‌وزارت مزبور مجاز است نسبت به استخدام آقاي نادر جهانگيري جهت جهاددانشگاهي به شرط اين كه شغلي كه استخدام براي آن مورد نظر است دقيقاً از جمله‌مشاغل مذكور در بند 2 ضوابط اجرايي بودجه سال 1359 باشد و اعتبارات منظور در بودجه مورد عمل قابل تأمين بوده و هيچ‌گونه بار مالي اضافي دربرنداشته‌باشد با رعايت ساير مقررات اقدام نمايد.


روابــــط صریـــــــــح