عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13090
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1368/11/15
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1368/10/26
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1368/10/27

‌قانون اصلاح قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364.2.22 و ماده واحده الحاق سازمان‌قضايي ارتش به دادگستري مصوب 1360.8.1 و 1361.4.1


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه