عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:1526
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1316/11/4
  • تعداد مواد:4
  • دستگاه مجری:[وزارت داخله]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1316/10/19

‌قانون اصلاح قانون تقسيمات كشور و اصلاح قانون راجع به محصلين كلاس اختصاصي وزارت داخله


روابط زیرمجموعه