عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 16 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1382/1/24

راي شماره 16 هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره ?????/? مورخ ?/?/???? وزارت فرهنگ و آموزش عالي

   
   
شماره هـ80//165                                                    1382/1/31
تاريخ 1382/1/24                                       کلاسه پرونده: 80/165
شماره دادنامه 16
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي رحيم تقوي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 17846/3 مورخ 1369/7/2 وزارت فرهنگ و آموزش عالي
 مقدمه:    آقاي رحيم تقوي به شرح شکايتنامه تقديمي اعلام داشته است، درسال 1369 بخشنامه اي مبني بر انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاهها پس از قبولي در کنکور از هر دانشگاه به دانشگاه محل خدمت به امضاي دو وزير وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و فرهنگ و آموزش عالي رسيد که باعث تبعيض و مفسده بسيار شده است. در حال حاضر فرزندان هر يک از استادان دانشگاههاي تهران به هنگام کنکور رشته اي خوب مثلا  از دانشگاه سيستان را انتخاب مي کنند و پس از قبولي به آساني به هر دانشگاه واقع در تهران انتقال پيدا مي کنند. رفع تبعيض در بند 9 اصل سوم  قانون اساسي هم آمده است که مي گويد  «... رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه». انتقال فرزند قبول شده در کنکور سراسري و در چاه بهار و انتقال وي به دانشگاههاي تهران تبعيض ناروا است و علاوه بر آن سطح علمي دانشگاهها را برهم مي زند. عليهذا درخواست لغو بخشنامه شماره 17846/3 مورخ 1369/7/2 را دارد مدير کل دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 6649/ن مورخ 1380/8/21 اعلام داشته اند، به منظور جذب و ايجاد انگيزه در اعضاي هيات علمي و تسهيلات براي صاحبان علم با تصويب وزراي وقت دو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و علوم و تحقيقات و فناوري موافقت مي گردد فرزندان اعضاي هيات علمي که در هر يک از موسسات آموزش عالي وابسته به اين دو وزارت به تحصيل اشتغال داشته يا از اين پس پذيرفته مي شوند به موسسه آموزش عالي محل خدمت والدين انتقال يابند و در سالهاي بعد در آيين نامه هاي آموزشي به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي مي رسد که تصوير ماده 54 آيين نامه آموزشي دوره دکتري عمومي پزشکي مصوب 343 جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 1376/4/8 و ماده 43 آيين نامه آموزشي دوره هاي کارداني و کارشناسي مصوبه جلسه 339 مورخ 1376/12/14 به پيوست ايفاد مي گردد. مدير کل دفتر حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 994/75 مورخ 1381/12/24 اعلام داشته اند، به منظور رفاه و امنيت خاطر اعضاي هيات علمي و جلوگيري از مهاجرت اساتيد به کشورهاي بيگانه تسهيلاتي براي نقل و انتقال فرزندان ايشان در نظر گرفته شده است در حقيقت اعطاي اين تسهيلات بسترساز افزايش کيفيت آموزش عالي است اين نکته نيز در خور توجه است که تمامي دانشجويان دانشگاهها مي توانند بر اساس ضوابط و آيين نامه مربوط با نظر کميسيون موارد خاص نسبت به انتقال يا تغيير رشته اقدام نمايند با ملحوظ نمودن مطالب فوق عنايت قضات عالي مقام را به موارد ذيل معطوف مي دارد، 1ـ تمامي ضوابط و مقررات دانشجويان در آيين نامه آموزشي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي پيش بيني شده است. 2ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگي هيچگونه مصوبه يا مقرره اي در مورد نقل و انتقال دانشجويان نداشته و اين موضوع در حيطه صلاحيت وزارت علوم است که براين اساس وزارت علوم و بهداشت با توجه به صراحت ماده 42  آيين نامه آموزشي نسبت به تهيه آيين نامه انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي اقدام نموده اند.
 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران  شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراي به شرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد: