بازه زمانی از تاریــــــخ: تا تاریــــــخ: مرتب‌سازی تاریخ تصویب تعداد در صفـــــحه
جستجو در عنـــــــــــــوان: جستجو در متـــــــــــــــــــن: جستجو در موضوعات:
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:4098
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1337/12/13
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
  • یادداشت:مقاوله نامه ضميمه شامل 13 ماده مي باشد.
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1337
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1337/11/5

‌قانون راجع به اجازه‌الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 104