جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
4098 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1337/12/13  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
35120 شماره دستور اجرا
1337/11/28  تاريخ دستور اجرا
[وزارت امور خارجه]
دستگاه مجري
1 تعداد مواد
مقاوله نامه ضميمه شامل 13 ماده مي باشد. يادداشت:
1337 تاريخ تصويب
مجلس سنا مرجع تصويب
توضيحات تصويب
1337/11/5 تاريخ تصويب
مجلس شوراي ملي مرجع تصويب
توضيحات تصويب
   

 
‌ماده واحده ـ ‌الحاق دولت شاهنشاهي به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 104 راجع به مقررات جزايي نسبت به كارگران بومي (1955) كه مشتمل [...ادامه]  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌[امضاء] قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله‌نامه ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه [...ادامه]  
مقاوله‌نامه شماره 104 ‌مقاوله‌نامه مربوط به‌الغاي مقررات جزايي در مورد تخلفات ناشي از قرارداد استخدام كارگران بومي مصوبه سي و هشتمين جلسه [...ادامه]  
روابط صر یــح