جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
4070 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1337/11/8  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
1316ك/2356 شماره دستور اجرا
1337/11/2  تاريخ دستور اجرا
[وزارت امور خارجه]
دستگاه مجري
1 تعداد مواد
مقاوله نامه ضميمه شامل 10 ماده مي باشد. يادداشت:
1337/10/7 تاريخ تصويب
مجلس شوراي ملي مرجع تصويب
توضيحات تصويب
1337/8/10 تاريخ تصويب
مجلس سنا مرجع تصويب
توضيحات تصويب
   

 
‌ماده واحده ـ ‌الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 105 در خصوص منع كار اجباري (1957) كه مشتمل بر يك [...ادامه]  
‌‌‌‌‌‌‌[امضاء] قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله‌نامه ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه [...ادامه]  
‌مقاوله‌نامه شماره 105 در خصوص لغو كار اجباري ‌كنفرانس عمومي سازمان بين‌المللي كار در چهلمين دوره اجلاسيه خود منعقده در تاريخ 5 ژوئن 1957 در ژنو بنا [...ادامه]  
روابط صر یــح