عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي مورخ 1314/10/28

‌مبحث اول ـ در صلاحيت ذاتي محاكم ابتدايي و محاكم صلح