عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1384/1/1

ماده 13 ـ

نقل و انتقال ارزها از خارج از كشور به پاركها و از پاركها به خارج از كشور توسط واحدهاي فناوري مستقر در اين پاركها از طريق شبكه بانكي با مجوز هيئت امناي هر پارك آزاد است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شرايط اجراي مفاد اين ماده را ايجاد خواهد كرد.