عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1384/1/1

ماده 2 ـ

واحدهاي فناوري كه در پارك به فعاليت اشتغال دارند، نسبت به فعاليتهاي مذكور از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت پارك از معافيت موضوع ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ـ مصوب 1372 ـ برخوردار خواهند بود.


روابــــط صریـــــــــح