عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1384/1/1

ماده 1 ـ

در اين تصويب‌نامه واژه‌ها و عبارتهاي زير به جاي واژه‌ها و عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ پارك: پاركهاي علم و فناوري كه با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايجاد مي‌شوند.
ب ـ واحدهاي فناوري: واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و فناوري.
پ ـ مديريت پارك: رييس پارك.