عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:17496
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1383/12/27
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1383/12/16
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1383/12/24

تصويب‎‎نامه درخصوص ادغام روستاي آبعلي با روستاي مبارك‎آباد و نقاط جمعيتي سرپولك و قايم محله و تبديل به شهر آبعلي

وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت درجلسه مورخ 1383/12/16 بنابه پيشنهاد شماره65411/42/4/1 مورخ 1383/7/12 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ و با رعايت تصويب‎نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 1380/12/22 تصويب نمودند:
روستاي آبعلي از توابع بخش رودهن شهرستان دماوند در استان تهران پس از ادغام با روستاي مبارك‎آباد و نقاط جمعيتي سرپولك و قايم محله (قاپوزمحله) از توابع همين بخش به شهر تبديل و به عنوان شهر آبعلي شناخته شود.
محدوده اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون فوق تعيين خواهدشد.


روابــــط صریـــــــــح