جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر

  اسامي شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي سازمان مديريت منابع آب ايران (14 شركت)
  نام وزارتخانه ذيربط
  1ـ شركت سهامي سازمان آب منطقه اي تهران
  نيرو
  2ـ شركت سهامي سازمان آب منطقه اي فارس
  »
  3ـ شركت سهامي سازمان آب منطقه اي اصفهان
  »
  4ـ شركت سهامي سازمان آب منطقه اي خراسان
  »
  5ـ شركت سهامي سازمان آب منطقه اي غرب
  »
  6ـ شركت سهامي سازمان آب منطقه اي كرمان
  »
  7ـ شركت سهامي سازمان آب منطقه اي سيستان و بلوچستان
  »
  8ـ شركت سهامي سازمان آب منطقه اي هرمزگان
  »
  9ـ شركت سهامي سازمان آب منطقه اي آذربايجان غربي
  »
  10ـ شركت سهامي سازمان آب منطقه اي گيلان
  »
  11ـ شركت سهامي سازمان آب منطقه اي مازندران و گلستان
  »
  12ـ شركت سهامي سازمان آب منطقه اي آذربايجان شرقي و اردبيل
  »
  13ـ شركت سهامي سازمان آب منطقه اي يزد
  »
  14ـ شركت سهامي سازمان آب زنجان
  »
  اسامي شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي توليد و انتقال
  نيروي برق ايران ـ توانير * (17 شركت)
  نام وزارتخانه ذيربط
  1 ـ شركت سهامي برق منطقه اي تهران
  نيرو
  2 ـ شركت سهامي برق منطقه اي فارس
  »
  3 ـ شركت سهامي برق منطقه اي اصفهان
  »
  4 ـ شركت سهامي برق منطقه اي خراسان
  »
  5 ـ شركت سهامي برق منطقه اي آذربايجان
  »
  6 ـ شركت سهامي برق منطقه اي غرب
  »
  7 ـ شركت سهامي برق منطقه اي كرمان
  »
  8 ـ شركت سهامي برق منطقه اي سيستان و بلوچستان
  »
  9 ـ شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان
  »
  10 ـ شركت سهامي برق منطقه اي مازندران
  »
  11 ـ شركت سهامي برق منطقه اي گيلان
  »
  12 ـ شركت سهامي برق منطقه اي باختر
  »
  13 ـ شركت سهامي برق منطقه اي زنجان
  »
  14ـ شركت سهامي برق منطقه اي سمنان
  »
  15 ـ شركت سهامي برق منطقه اي يزد
  »
  16 ـ شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران
  »
  17ـ شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران
  »
  *براساس راهكارهاي اجرائي قانون برنامه سوم توسعه، شركت مادر تخصصي در بخش برق سازمان مديريت توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) مي باشد.
  اسامي شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي ساخت و تهيه كالاي برق ايران ـ ساتكاب (3شركت)
  نام وزارتخانه ذيربط
  1 ـ شركت سهامي خدمات مهندسي برق ـ مشانير
  نيرو
  2 ـ شركت سهامي ساختمان سد و تأسيسات ابياري ـ سابير
  »
  3 ـ شركت سهامي سازمان سازندگي و آموزش
  »

  اسامي شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي ملي نفت ايران*
  (34 شركت)
  نام وزارتخانه ذيربط
  1 ـ شركت سهامي كالاي تهران
  نفت
  2 ـ شركت سهامي مهندسي و ساخت تأسيسات دريائي
  »
  3 ـ شركت ملي حفاري ايران
  »
  4 ـ شركت ملي نفتكش ايران**
  »
  5 ـ شركت سهامي كارخانجات لوله سازي اهواز
  »
  6 ـ شركت سهامي حمل و نقل ترخيص كالا
  »
  7 ـ شركت سهامي كالاي كانادا
  »
  8 ـ شركت سهامي كالاي لندن
  »
  9 ـ شركت سهامي كالاي ژاپن
  »
  10 ـ شركت حمل و نقل هوائي
  »
  11 ـ شركت مهندسي و توسعه نفت
  »
  12 ـ شركت بازرگاني نفت ايران ـ نيكو
  »
  13 ـ شركت سهامي بازرسان فني ايران
  »
  14 ـ شركت سهامي توليد مناطق نفت خيز جنوب
  »
  15 ـ شركت سهامي نفت مناطق مركزي ايران
  »
  16 ـ شركت سهامي نفت فلات قاره
  »
  17 ـ شركت سهامي نفت خزر
  »
  18 ـ شركت سهامي خدمات عمومي و بهداشت صنعتي و خدماتي درماني صنعت نفت
  »
  19 ـ شركت نفت و گاز پارس
  »
  20 ـ شركت سهامي ملي نفت ايران ـ بين الملل
  »
  21 ـ شركت سهامي بازرگاني فرآورده هاي ويژه نفتي
  »
  22 ـ شركت سهامي بهره برداري نفت و گاز كارون
  »
  23 ـ شركت سهامي بهره برداري نفت و گاز گچساران
  »
  24 ـ شركت سهامي پايانه ها صادراتي مواد نفتي
  »
  25 ـ شركت سهامي بهره برداري نفت و گاز لاوان
  نفت
  26 ـ شركت سهامي بهره برداري نفت و گاز خارك
  »
  27 ـ شركت سهامي بهره برداري نفت و گاز شرق
  »
  28 ـ شركت سهامي بهره برداري نفت و گاز غرب
  »
  29 ـ شركت سهامي بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوب
  »
  30 ـ شركت سهامي بهره برداري نفت و گاز آغاجاري
  »
  31 ـ شركت سهامي بهره برداري نفت و گاز مارون
  »
  32 ـ شركت سهامي بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان
  »
  33 ـ شركت سهامي خدمات اكتشاف نفت
  »
  34 ـ شركت سهامي سازمان خدمات هليك
  »
  * بر اساس راهكارهاي اجرائي قانون برنامه سوم توسعه، به منظور اداره مجامع شركت هاي فرعي اكتشاف، حفاري و توليد نفت خام و گاز، شركت ملي نفت ايران به شركت مادر تخصصي تبديل شده است.
  ** سهام اين شركت در حال انتقال به سازمان بازنشستگي كل كشور و صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت است ليكن تا تعيين تكليف قطعي، شركت زير مجموعه تلقي گرديده است.
  اسامي شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي
  پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي*(13شركت)
  نام وزارتخانه ذيربط
  1 ـ شركت سهامي پالايش نفت بندرعباس
  نفت
  2 ـ شركت سهامي پخش فرآورده هاي نفتي
  »
  3 ـ شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران
  »
  4 ـ شركت پالايش نفت اراك
  »
  5 ـ شركت پالايش نفت كرمانشاه
  »
  6 ـ شركت پالايش نفت اصفهان
  »
  7 ـ شركت پالايش نفت لاوان
  »
  8 ـ شركت پالايش نفت تبريز
  »
  9 ـ شركت پالايش نفت شيراز
  »
  10 ـ شركت پالايش نفت تهران
  »
  11 ـ شركت پالايش نفت آبادان
  »
  12 ـ شركت پرسي گاز
  »
  13 شركت ايران گاز
  »
  *بر اساس راهكارهاي اجرائي قانون برنامه سوم توسعه، به منظور اعمال مديريت، نظارت و اداره امور مجامع شركتهاي پالايشگاهي، پخش و شركت مهندسي و ساختمان، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي به شركت مادر تخصصي تبديل شده است.
  اسامي شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي
  ملي گاز ايران(43شركت)
  نام وزارتخانه ذيربط
  1 ـ شركت ملي گاز مايع ايران
  نفت
  2 ـ شركت ايران سيلندر
  »
  3 ـ شركت پرس سيلندر
  »
  4 ـ شركت صنايع ملي گاز
  »
  5 ـ شركت گاز استان مركزي
  »
  6 ـ شركت گاز استان همدان
  »
  7 ـ شركت گاز استان لرستان
  »
  8 ـ شركت گاز استان كرمانشاه
  »
  9 ـ شركت گاز استان كردستان
  »
  10 ـ شركت گاز استان آذربايجان شرقي
  »
  11 ـ شركت گاز استان آذربايجان غربي
  »
  12 ـ شركت گاز استان اردبيل
  »
  13 ـ شركت گاز استان مازندران
  »
  14 ـ شركت گاز استان گلستان
  »
  15 ـ شركت گاز استان زنجان
  »
  16 ـ شركت گاز استان قزوين
  »
  17 ـ شركت گاز استان قم
  »
  18 ـ شركت گاز استان سمنان
  »
  19 ـ شركت گاز استان يزد
  »
  20 شركت گاز استان گيلان
  »
  21 ـ شركت گاز استان خوزستان
  »
  22 ـ شركت گاز استان كرمان
  »
  23 ـ شركت گاز استان چهار محال و بختياري
  »
  24 ـ شركت گاز استان كهگيلويه و بوير احمد
  »
  25 ـ شركت گاز استان هرمزگان
  »
  26 ـ شركت گاز استان فارس
  »
  27 ـ شركت گاز شهر شيراز
  »
  28 ـ شركت گاز استان تهران
  »
  29 ـ شركت گاز شهرستانهاي استان تهران
  »
  30 ـ شركت گاز شهرستان كرج
  »
  31 ـ شركت گاز استان ايلام
  »
  32 ـ شركت گاز توابع استان اصفهان
  »
  33 ـ شركت گاز استان اصفهان
  »
  34 ـ شركت گاز استان خراسان
  »
  35 ـ شركت گاز شهرستان مشهد
  »
  36 ـ شركت گاز جنوب تهران
  »
  37 ـ شركت گاز شمال تهران
  »
  38 ـ شركت پالايش گاز بيد بلند
  »
  39 ـ شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد خانگيران
  نفت
  40 ـ شركت پالايش گاز فجر
  »
  41 ـ شركت پالايش گاز سرخون و فشم
  »
  42 ـ شركت پالايش گاز پارس
  »
  43 شركت سهامي گاز و گاز مايع مناطق نفت خيز جنوب
  »
  اسامي شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي ملي پتروشيمي (14 شركت)
  نام وزارتخانه ذيربط
  1ـ شركت سهامي پتروشيمي اروميه
  نفت
  2ـ شركت سهامي پتروشيمي شيراز
  »
  3ـ شركت سهامي پتروشيمي رازي
  »
  4ـ شركت سهامي پتروشيمي اصفهان
  »
  5 ـ شركت سهامي عمليات غير صنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي
  »
  6ـ شركت سهامي بازرگاني پتروشيمي
  »
  7ـ شركت سهامي پتروشيمي بندر امام
  »
  8ـ شركت سهامي پتروشيمي اراك
  »
  9ـ شركت سهامي پتروشيمي خراسان
  »
  10ـ شركت سهامي پتروشيمي تبريز
  »
  11ـ شركت سهامي پتروشيمي پازارگاد
  »
  12ـ شركت سهامي حمل و نقل پتروشيمي
  »
  13ـ شركت سهامي مديريت توسعه پتروشيمي
  »
  14ـ شركت سهامي طراحي و مهندسي تأمين قطعات و مواد شيميائي صنايع پتروشيمي
  »
  اسامي شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي ملي فولاد ايران (23شركت)
  نام وزارتخانه ذيربط
  1 ـ شركت ملي ذوب اهن اصفهان
  صنايع و معادن
  2 ـ شركت سهامي تهيه و توليد مواد فولاد ايران
  »
  3 ـ شركت سهامي خدمات بازرگاني فولاد ايران
  »
  4 ـ شركت سهامي تهيه و توليد مواد اوليه فولاد خراسان
  »
  5 ـ شركت سهامي فولاد كاويان
  »
  6 ـ شركت سهامي فولاد خوزستان
  »
  7 ـ شركت سهامي تأمين مواد معدني صنايع فولاد
  »
  8 ـ شركت سهامي فولاد مباركه
  »
  9 ـ گروه ملي صنعتي فولاد ايران
  »
  10 ـ شركت سهامي فولادي آلياژي ايران
  »
  11 ـ شركت سهامي انبارهاي نورد ايران
  صنايع و معادن
  12 ـ شركت سهامي نورد بندر عباس ـ باركو
  »
  13 ـ شركت سهامي صنايع فولاد كرمان
  »
  14 ـ شركت مهندسي بين المللي ايران ايريتك
  »
  15 ـ شركت فولاد زاگرس
  »
  16 ـ شركت صنايع گالوانيزه سپاهان
  »
  17 ـ شركت نورد و لوله اهواز
  »
  18 ـ شركت ذغالسنگ كرمان
  »
  19 ـ شركت ذغالسنگ البرز شرقي
  »
  20 ـ شركت ذغالسنگ البرز مركزي
  »
  21 ـ شركت ذغالسنگ البرز غربي
  »
  22 ـ شركت سنگ آهن مركزي
  »
  23 شركت سنگ آهن گل گهر
  »
  اسامي شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي ملي صنايع مس ايران (2شركت)
  نام وزارتخانه ذيربط
  1 ـ شركت مس ميدوك
  صنايع و معادن
  2 ـ شركت مس سونگون
  »
  اسامي شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي آلومينيوم ايران (2شركت)
  نام وزارتخانه ذيربط
  1 ـ شركت سهامي آلومينيوم جاجرم
  صنايع و معادن
  2 ـ شركت سهامي آلومينيوم المهدي
  »
  اسامي شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع ايران* (17 شركت)
  نام وزارتخانه ذيربط
  1 ـ مؤسسه تحقيقات و كاربرد مواد معدني ايران
  صنايع و معادن
  2 ـ شركت سهامي مطالعاتي طرحهاي جامع فلزات ايران
  »
  3 ـ شركت سهامي معدني و صنعتي چادر ملو
  »
  4 ـ شركت سهامي سيمان خاش
  »
  5 ـ شركت سهامي سيمان كردستان
  »
  6 ـ شركت سهامي اردبيل و آهك آذرشهر
  »
  7 ـ شركت سهامي سيمان خوزستان
  »
  8 ـ شركت سهامي سيمان هرمزگان
  صنايع و معادن
  9 ـ شركت سهامي سيمان داراب
  »
  10 ـ شركت سهامي سيمان بوشهر
  »
  11 ـ شركت سهامي پايانه احداث
  »
  12 ـ شركت سهامي سيمان هكمتان
  »
  13 ـ شركت سهامي سيمان شهر كرد
  »
  14 ـ شركت سهامي احداث صنعت
  »
  15 ـ شركت سهامي منطقه اي آذربايجان
  »
  16 ـ شركت سهامي طلاي ايران
  »
  17 ـ موسسه آموزشي و پژوهشي
  »
  *شركت مادر تخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در اجراء تبصره ذيل ماده 6 قانون تمركز صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن، تشكيل گرديده است.
  اسامي شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي گسترش نوسازي صنايع ايران (130شركت)
  نام وزارتخانه ذيربط
  1 ـ شركت سهامي چرخشگر
  صنايع و معادن
  2 ـ شركت سهامي ايراني توليد اتومبيل سايپا
  »
  3 ـ شركت سهامي زامياد
  »
  4 ـ شركت سهامي پارس خودرو
  »
  5 ـ شركت سهامي صنايع آذر آب
  »
  6 ـ شركت سهامي بين المللي توسعه و مهندسي پارس
  »
  7 ـ شركت سهامي مديريت طرحهاي صنعتي
  »
  8 ـ شركت سهامي هپكو
  »
  9 ـ شركت سهامي مهندسي تكنوتار
  »
  10 ـ شركت سهامي ادوات هيدروليك نصر
  »
  11 ـ شركت سهامي آهنگري تراكتور سازي ايران
  »
  12 ـ شركت سهامي ريخته گري تراكتور سازي ايران
  »
  13 ـ شركت سهامي موتور سازان تراكتور سازي ايران
  »
  14 ـ شركت سهامي پاتله
  »
  15 ـ شركت سهامي نير پارس
  »
  16 ـ شركت سهامي تكنيكان
  »
  17 ـ شركت سهامي صنايع ماشين ابزار و ادوات صنعتي كنترونيك
  »
  18 ـ شركت سهامي كشتي سازي اروندان
  »
  19 ـ شركت سهامي صنايع دريائي ايران (در حال تصفيه و راكد)
  »
  20 ـ مركز تحقيقات و خدمات خود كفائي ايران
  »
  21 ـ شركت سهامي مشاور وسائط نقليه (خودرو ايران)
  »
  22 ـ شركت سهامي كمباين سازي ايران
  »
  23 ـ شركت سهامي ماليبل سايپا
  صنايع و معادن
  24 ـ شركت سهامي صنعتي دريائي ايران
  »
  25 ـ شركت سهامي گسترش خدمات فني
  »
  26 ـ شركت سهامي صنايع ماشين ابزار ايران
  »
  27 ـ شركت ساختمان و خدمات نوساز
  »
  28 ـ شركت سهامي ماشين سازي اراك
  »
  29 ـ شركت سهامي ماشين سازي تبريز
  »
  30 ـ شركت سهامي ماشين سازي پارس
  »
  31 ـ شركت سهامي توليدي كشاورزي اراك
  »
  32 ـ شركت سهامي تراكتورسازي ايران
  »
  33 ـ شركت سهامي كشتي سازي خليج فارس
  »
  34 ـ شركت سهامي سازمان مديريت صنعتي
  »
  35 ـ شركت سهامي سازه گستر
  »
  36 ـ شركت سهامي قالب هاي بزرگ صنعتي سايپا
  »
  37 ـ شركت سهامي اشكودا پارس
  »
  38 ـ شركت سهامي اوراق كشتي و شناورها
  »
  39 ـ شركت سهامي پايساز
  »
  40 ـ شركت سهامي پژوهشكده سيستم ها
  »
  41 ـ شركت سهامي تعميرات كشتي خليج فارس
  »
  42 ـ شركت سهامي توليد پمپ و توربين
  »
  43 ـ شركت سهامي ساختماني و خدمات نوساز
  »
  44 ـ شركت سهامي صنايع دريايي آزاده چابهار
  »
  45 ـ شركت سهامي لوله گستر اسفراين
  »
  46 ـ شركت سهامي مؤسسه مطالعات و برنامه ريزي
  »
  47 ـ شركت سهامي نشر گستر صنعت سنگين
  »
  48 ـ شركت سهامي ايران خودرو
  »
  49 ـ شركت سهامي بازرگاني ايدرو
  »
  50 ـ شركت سهامي بنيان ديزل
  »
  51 ـ شركت سهامي بين المللي پيمانكاري عمومي ايران
  »
  52 ـ شركت سهامي پارس بوسنيا
  »
  53 ـ شركت سهامي حمل و نقل گسترش شاهد
  »
  54 ـ شركت سهامي سرمايه گذاري گروه صنعتي رناعام
  »
  55 ـ شركت سهامي شهر صنعتي البرز
  »
  56 ـ شركت سهامي شهر صنعتي رشت
  »
  57 ـ شركت سهامي شهر صنعتي كاوه
  »
  58 ـ شركت سهامي صنايع فراساحل
  »
  59 ـ شركت سهامي صنايع معدني پارس
  صنايع و معادن
  60 ـ شركت سهامي كاغذ و اسكناس پاكستان
  »
  61 ـ شركت سهامي لامپ تصوير عالم آراي
  »
  62 ـ شركت سهامي ماشين سازي نيروي محركه
  »
  63 ـ شركت سهامي مديريت پروژه هاي نيروگاهي (مپنا)
  »
  64 ـ شركت مهندسي و اجراي طرحهاي صنايع كشاورزي ايران
  »
  65 ـ شركت سهامي نصب نيرو
  »
  66 ـ شركت سهامي توسعه نيروگاههاي پارسيان (درحال تصفيه وراكد)
  »
  67 ـ شركت سهامي چارترايدرو (درحال تصفيه وراكد)
  »
  68 ـ شركت سهامي شهاب يدك (درحال تصفيه وراكد)
  »
  69 ـ شركت سهامي صنايع پوست و چرم ايران (درحال تصفيه وراكد)
  »
  70 ـ شركت مجتمع پتروشيمي العين اصفهان (درحال تصفيه وراكد)
  »
  71 ـ شركت مركز پژوهش و مهندسي سطح ايران (درحال تصفيه وراكد)
  »
  72 ـ شركت مركز پژوهش راههاي توسعه بهينه پايدار (درحال تصفيه وراكد)
  »
  73 ـ شركت سهامي معدني سازمه (درحال تصفيه وراكد)
  »
  74 ـ شركت سهامي پناسوز (درحال تصفيه وراكد)
  »
  75 ـ شركت سهامي خانه سازي سكائي (درحال تصفيه وراكد)
  »
  76 ـ شركت سهامي دندش كار (درحال تصفيه وراكد)
  »
  77 ـ شركت سهامي صانع
  »
  78 ـ شركت سهامي مركز تحقيقات صنايع سنگين
  »
  79 ـ شركت سهامي واگن پارس
  »
  80 ـ شركت سهامي صنايع ماشين آلات صنعتي تراكتور سازي ايران
  »
  81 ـ شركت سهامي ساختماني نصب گستر
  »
  82 ـ شركت سهامي مهندسين مشاور صنعتي ايران
  »
  83 ـ شركت سهامي ماشين سازي لرستان
  »
  84 ـ شركت سهامي ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايران
  »
  85 ـ شركت سهامي طراحي و مهندسي و تأمين اقلام ايده خودرو (متاخودرو)
  »
  86 ـ شركت سهامي صنايع نساجي ايران
  »
  87 ـ شركت سهامي خاص طراحي مهندسي تأمين قطعات خودرو پارس
  »
  88 ـ شركت سهامي مرتب نو (در حال تصفيه راكد)
  »
  89 ـ شركت سهامي توليد قطعات يدكي و گسترش خدمات پارس خودرو
  »
  90 ـ شركت سهامي توليدي موتور گيربكس واكسل سايپا
  »
  91 ـ شركت سهامي پيستون سازي نيرو محركه
  »
  92 ـ شركت سهامي كارخانجات كمك فنر ايندامين
  »
  93 ـ شركت سهامي خدمات صنعتي تراكتورسازي ايران
  »
  94 ـ شركت سهامي مركز پژوهش و مهندس جوش ايران
  »
  95 ـ شركت سهامي ابزاران
  صنايع و معادن
  96 ـ شركت سهامي تهيه و توزيع مواد ريخته گري ايران
  »
  97 ـ شركت سهامي بازرسي كيفيت و استاندارد ايران
  »
  98 ـ شركت سهامي پرس ايران
  »
  99 ـ شركت سهامي مهندسي و قطعات ماشين آلات راهسازي ايران
  »
  100 ـ شركت سهامي توليد پمپ هاي بزرگ آبي
  »
  101 ـ شركت سهامي مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا
  »
  102 ـ شركت سهامي توربو ژنراتور ايران
  »
  103 ـ شركت سهامي طراحي مهندسي و بازرگاني ماشين سازي تبريز ـ ادكو
  »
  104 ـ شركت سهامي مجتمع كشتي سازي خليج فارس
  »
  105 ـ شركت سهامي ريخته گري ماشين سازي تبريز
  »
  106 ـ شركت سهامي ماشين هاي الكتريكي سنگين ـ جوين
  »
  107 ـ شركت سهامي ديزل سنگين ايران
  »
  108 ـ شركت سهامي گسترش انفورماتيك ايران
  »
  109 ـ شركت سهامي صنايع شيشه نشكن
  »
  110 ـ شركت سهامي نصب صنايع آذر آب
  »
  111 ـ شركت سهامي گسترش شيرسازي
  »
  112 ـ شركت سهامي شتاب خودرو
  »
  113 ـ شركت سهامي توليدي گداز قطعه كيا
  »
  114 ـ شركت سهامي بازرگاني سايپا يدك
  »
  115 ـ شركت سهامي صنايع سوپاپ سازي ايران
  »
  116 ـ شركت سهامي كارخانجات پلاسكوكار
  »
  117 ـ شركت سهامي سازمان بين المللي توسعه مديريت (درحال تصفيه وراكد)
  »
  118 ـ شركت سهامي مهندسي و طراحي بهنگام آفرين
  »
  119 ـ شركت سهامي صنايع هوائي ايران
  »
  120 ـ شركت سهامي خدمات مهندسي و فن آوري سايپا ـ ايتسكو
  »
  121 ـ شركت سهامي بازرسي كيفيت سايپا ـ سايكو
  »
  122 ـ شركت سهامي سرمايه گذاري و توسعه نيوان ابتكار
  »
  123 ـ شركت سهامي توليدي پويا صنعت گلپايگان
  »
  124 ـ شركت سهامي توليدي بهران محور
  »
  125 ـ شركت سهامي توليدي رينگ سايپا
  »
  126 ـ شركت سهامي امين آسايش گلپايگان
  »
  127 ـ شركت سهامي مهندسي مسكن و نواحي صنعتي
  »
  128 ـ شركت سهامي بازرگاني تراكتور سازي
  »
  129 ـ شركت سهامي فولاد اسفراين
  »
  130 ـ شركت سهامي صنايع تجهيزات نفت ايران
  »
  اسامي شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع دستي ايران (1شركت)
  نام وزارتخانه ذيربط
  1 ـ شركت سهامي بازرگاني صنايع دستي ايران
  صنايع و معادن
  اسامي شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي ملي ايران * (143 شركت)
  نام وزارتخانه ذيربط
  1 ـ شركت سهامي صنايع كاغذ مراغه
  صنايع و معادن
  2 ـ شركت سهامي كارخانجات كاشي و سراميك سعدي
  »
  3 ـ شركت سهامي فراگير بافت بلوچ
  »
  4 ـ شركت سهامي چوب و كاغذ ايران
  »
  5 ـ شركت سهامي هپيكو
  »
  6 ـ شركت سهامي غذايي تاكستان
  »
  7 ـ شركت سهامي نابر
  »
  8 ـ شركت سهامي آجر ايلام
  »
  9 ـ شركت سهامي آذر قند نقده
  »
  10 ـ شركت سهامي پنتاشيمي
  »
  11 ـ شركت سهامي كنف كار
  »
  12 ـ شركت سهامي سرمايه گذاري سازمان صنايع ملي
  »
  13 ـ شركت سهامي قند ورامين
  »
  14 ـ شركت سهامي تبديلي سيب زميني سبلان
  »
  15 ـ شركت سهامي ريسندگي مه نخ
  »
  16 ـ شركت سهامي پارس حفاظ
  »
  17 ـ شركت سهامي تبديلي سيب زميني الوند
  »
  18 ـ شركت سهامي نيمه هادي عماد
  »
  19 ـ شركت سهامي نم چين
  »
  20 ـ شركت سهامي چوب اسالم
  »
  21 ـ شركت سهامي كفش پيروزي (وين)
  »
  22 ـ شركت سهامي عمران و آبادي تبريز
  »
  23 ـ شركت سهامي پوشينه بافت ايران (نيتينگ)
  »
  24 ـ شركت سهامي ممتاز
  »
  25 ـ شركت سهامي حمل و نقل بين المللي صنايع
  »
  26 ـ شركت سهامي پخش فرآورده هاي نساجي
  »
  27 ـ شركت سهامي آرد و نشاسته و گلوكز ياسوج
  »
  28 ـ شركت سهامي محصولات بهداشتي غرب
  »
  29 ـ شركت سهامي نساجي شهيد باهنر
  »
  30 ـ شركت سهامي زمينه
  »
  31 ـ شركت سهامي سيمان كهگيلويه
  صنايع و معادن
  32 ـ شركت سهامي صنايع اراك
  »
  33 ـ شركت سهامي خانه هاي پيش ساخته ايران
  »
  34 ـ شركت سهامي بازرگاني نيشكر ـ دو سلدورف
  »
  35 ـ شركت سهامي مينو خرمدره
  »
  36 ـ شركت سهامي آجر مانا
  »
  37 ـ شركت سهامي لينتر پاك
  »
  38 ـ شركت سهامي مجتمع تحقيقاتي كار آفرينان صنا
  »
  39 ـ شركت سهامي زكرياي تبريز
  »
  40 ـ شركت سهامي قدس اصفهان
  »
  41 ـ شركت سهامي انيتكو
  »
  42 ـ شركت سهامي آكام ساختمان
  »
  43 ـ شركت سهامي نساجي قائم شهر
  »
  44 ـ شركت سهامي بازرگاني شيميكو
  »
  45 ـ شركت سهامي مجتمع لاستيك يزد
  »
  46 ـ شركت سهامي پاكرو
  »
  47 ـ شركت سهامي الكتريك ايران ـ رشت
  »
  48 ـ شركت سهامي سرمايه گذاري الوند
  »
  49 ـ شركت سهامي نوظهور
  »
  50 ـ شركت سهامي صنايع كاشان
  »
  51 ـ شركت سهامي شهيد مدرس (صنايع مادر دارويي)
  »
  52 ـ شركت سهامي صنايع كاغذ غرب
  »
  53 ـ شركت سهامي ريسندگي زابل
  »
  54 ـ شركت سهامي سرم سازي ثامن
  »
  55 ـ شركت سهامي كرپ ناز
  »
  56 ـ شركت سهامي صنعتي آزمايش
  »
  57 ـ شركت سهامي كرمانيت
  »
  58 ـ شركت سهامي چوب و كاغذ مازندران
  »
  59 ـ شركت سهامي مهتاب خراسان
  »
  60 ـ شركت سهامي حباب ساز
  »
  61 ـ شركت سهامي سيمان سفيد ساوه
  »
  62 ـ شركت سهامي الوان ثابت
  »
  63 ـ شركت سهامي تسمه ملي
  »
  64 ـ شركت سهامي حوله لاله
  »
  65 ـ شركت سهامي فربت
  »
  66 ـ شركت سهامي حمل و نقل داخلي صنايع
  »
  67 ـ شركت سهامي ريسندگي فرنخ
  »
  68 ـ شركت سهامي گروه صنعتي ملي
  »
  69 ـ شركت سهامي سرمايه گذاري آذرين
  صنايع و معادن
  70 ـ شركت سهامي تحقيقاتي كاوش
  »
  71 ـ شركت سهامي قطعات لاستيكي و چسب تهران
  »
  72 ـ شركت سهامي عايق الكتريك ايران
  »
  73 ـ شركت سهامي آجر آهكي ايرانشهر
  »
  74 ـ شركت سهامي آجر ممك
  »
  75 ـ شركت سهامي سولفورسديم
  »
  76 ـ شركت سهامي ايران جوجه
  »
  77 ـ شركت سهامي آكام مسكن
  »
  78 ـ شركت سهامي آموزش و پژوهش صنايع ايران
  »
  79 ـ شركت سهامي سرمايه گذاري آردل
  »
  80 ـ شركت سهامي گلوكزان
  »
  81 ـ شركت سهامي محصولا پارس
  »
  82 ـ شركت سهامي داروپوش
  »
  83 ـ شركت سهامي كاغذ سازي قائم شهر
  »
  84 ـ شركت سهامي تهران شيمي
  »
  85 ـ شركت سهامي قند جوين
  »
  86 ـ شركت سهامي كابل باختر
  »
  87 ـ شركت سهامي فرآورده هاي تزريقي ايران
  »
  88 ـ شركت سهامي پخش فردوس (داوكميكال)
  »
  89 ـ شركت سهامي پخش رازي
  »
  90 ـ شركت سهامي تحته شهيد باهنر
  »
  91 ـ شركت سهامي سالمين
  »
  92 ـ شركت سهامي گروه صنعتي برنز
  »
  93 ـ شركت سهامي سرمايه گذاري غرب كشور
  »
  94 ـ شركت سهامي صنايع شيميايي
  »
  95 ـ شركت سهامي كاشي پارس
  »
  96 ـ شركت سهامي نئوپان 22 بهمن (فرچوب)
  »
  97 ـ شركت سهامي فارميكو (صادراتي صنايع دارويي
  »
  98 ـ شركت سهامي سوسيس و كالباس ايران
  »
  99 ـ شركت سهامي شركت برق لامع
  »
  100 ـ شركت سهامي شيشه مينا
  »
  101 ـ شركت سهامي كابلسازي تك
  »
  102 ـ شركت سهامي گروه توليد تهران
  »
  103 ـ شركت سهامي پارس فاستون
  »
  104 ـ شركت سهامي ايران فرم (ايگزو)
  »
  105 ـ شركت سهامي نقش ايران (مولنروژ)
  »
  106 ـ شركت سهامي خودرولنت
  »
  107 ـ شركت سهامي شيمياي قدس (پرسپوليس)
  صنايع و معادن
  108 ـ شركت سهامي فرش گيلان
  »
  109 ـ شركت سهامي پارس الوان
  »
  110 ـ شركت سهامي صنايع پوشش ايران
  »
  111 ـ شركت سهامي سيمرغ
  »
  112 ـ شركت سهامي نازنخ
  »
  113 ـ شركت سهامي كشت و صنعت اراك
  »
  114 ـ شركت سهامي تهران بتون
  »
  115 ـ شركت سهامي جابرابن حيان (اسكوتيپ)
  »
  116 ـ شركت سهامي قند اروميه
  »
  117 ـ شركت سهامي قند ياسوج
  »
  118 ـ شركت سهامي سيمان ساز
  »
  119 ـ شركت سهامي خانه سازي ايرداك
  »
  120 ـ شركت سهامي تيك تاك
  »
  121 ـ شركت سهامي مخمل و ابريشم كاشان
  »
  122 ـ شركت سهامي فرش پارس
  »
  123 ـ شركت سهامي ايران برك
  »
  124 ـ شركت سهامي غنچه پرور
  »
  125 ـ شركت سهامي ايران دارو
  »
  126 ـ شركت سهامي پارسيلون
  »
  127 ـ شركت سهامي الحاوي (پارك ديويس)
  »
  128 ـ شركت سهامي كاغذ پارس
  »
  129 ـ شركت سهامي بازرگاني سازمان صنايع ملي ايران
  »
  130 ـ شركت سهامي صنعتي بهشهر
  »
  131 ـ شركت سهامي سراميك البرز
  »
  132 ـ شركت سهامي گچ تهران
  »
  133 ـ شركت سهامي نفت پارس
  »
  134 ـ شركت سهامي خدمات و مديريت ملي
  »
  135 ـ شركت سهامي ارج
  »
  136 ـ شركت سهامي نخ البرز (بورما)
  »
  137 ـ شركت سهامي قند دزفول
  »
  138 ـ شركت سهامي قند ممسني
  »
  139 ـ شركت سهامي سيمان غرب
  »
  140 ـ شركت سهامي شركت پلي اكريل
  »
  141 ـ شركت سهامي سيمان تهران
  »
  142 ـ شركت سهامي شيشه آبگينه
  »
  143 ـ شركت سهامي آذريت
  »
  *در اجراء ماده 130 قانون محاسبات عمومي و تبصره ذيل آن از تاريخ تصويب اين فهرست، وضعيت اين سازمان از مؤسسه انتفاعي وابسته به دولت به شركت مادر تخصصي (شركت دولتي)، تغيير يافته و اساسنامه آن حداكثر ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
  اسامي شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي شهركهاي صنعتي ايران (28شركت)
  نام وزارتخانه ذيربط
  1 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان چهار محال و بختياري
  صنايع و معادن
  2 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان كهگيلويه و بوير احمد
  »
  3 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان سمنان
  »
  4 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان يزد
  »
  5 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان بوشهر
  »
  6 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان مركزي
  »
  7 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان گيلان
  »
  8 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان مازندران
  »
  9 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
  »
  10 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان آذربايجان غربي
  »
  11 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان كرمانشاه
  »
  12 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان خوزستان
  »
  13 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان فارس
  »
  14 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان كرمان
  »
  15 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان خراسان
  »
  16 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان اصفهان
  »
  17 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان هرمزگان
  »
  18 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان سيستان و بلوچستان
  »
  19 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان كردستان
  »
  20 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان همدان
  »
  21 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان لرستان
  »
  22 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان ايلام
  »
  23 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان زنجان
  »
  24 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان اردبيل
  »
  25 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي تهران
  »
  26 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان قم
  »
  27 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان گلستان
  »
  28 ـ شركت سهامي شهرك هاي صنعتي استان قزوين
  »
  اسامي شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي صنايع الكترونيك (2شركت)
  نام وزارتخانه ذيربط
  1 ـ شركت سهامي صنايع قطعات الكترونيك
  دفاع و پشتيباني نيروي مسلح جمهوري اسلامي ايران
  2 ـ شركت سهامي ايزايران
  »
  اسامي شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع دفاع *(5 شركت)
  نام وزارتخانه ذيربط
  1 ـ شركت سهامي باطري سازي نيرو
  دفاع و پشتيباني نيروي مسلح جمهوري اسلامي ايران
  2 ـ شركت سهامي مزرعه نمونه ارتش جمهوري اسلامي ايران
  »
  3 ـ شركت سهامي پشتيباني و نوسازي هليكوپترهاي ايران (پنها)
  »
  4 ـ شركت سهامي صنايع هواپيما سازي ايران (هسا)
  »
  5 ـ شركت سهامي صنايع هواپيمايي (صها)
  »
  * در اجراء ماده 130 قانون محاسبات عمومي و تبصره ذيل آن از تاريخ تصويب اين فهرست، وضعيت اين سازمان از مؤسسه انتفاعي وابسته به دولت به شركت مادر تخصصي (شركت دولتي)، تغيير يافته و اساسنامه آن حداكثر ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
  اسامي شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي پخش فرآورده هاي پزشكي ايران(2شركت)
  نام وزارتخانه ذيربط
  1 ـ شركت سهامي به ساز اصفهان
  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  2 ـ شركت توسعه صنايع پزشكي ايران
  »
  اسامي شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي راه آهن جمهوري اسلامي ايران(4شركت)
  نام وزارتخانه ذيربط
  1 ـ شركت سهامي قطارهاي مسافربري رجاء
  راه و ترابري
  2 ـ شركت سهامي تهيه و توليد بالاست
  »
  3 ـ شركت سهامي مهندسين مشاور توسعه راه آهن ايران ـ مترا
  »
  4 ـ شركت سهامي تهيه و توليد تراورس
  »
  اسامي شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران(3شركت)
  نام وزارتخانه ذيربط
  1 ـ شركت هواپيمائي ايران ايرتور
  راه و ترابري
  2 ـ شركت خدمات هوايي كشور ـ آسمان
  »
  3 ـ شركت سهامي خاص گروه هتل هاي هما
  »
  اسامي شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه ها(2شركت)
  نام وزارتخانه ذيربط
  1 ـ شركت سهامي حمل و نقل بين المللي
  راه و ترابري
  2 ـ شركت سهامي حمل و نقل جمهوري اسلامي ايران
  »
  اسامي شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي سازمان توسعه راه هاي ايران(3شركت)
  نام وزارتخانه ذيربط
  1 ـ شركت سهامي ازمايشگاه فني و مكانيك خاك
  راه و ترابري
  2 ـ شركت سهامي تأمين ماشين آلات و تجهيزات راهسازي و راهداري
  »
  3 ـ شركت سهامي توليدي تجهيزات ايمني راه ها
  »
  اسامي شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي مخابرات ايران (31 شركت)
  نام وزارتخانه ذيربط
  1 ـ شركت سهامي كابل هاي مخابراتي شهيد قندي
  پست و تلگراف و تلفن
  2 ـ شركت سهامي طرح و توسعه تلفن ايران
  »
  3 ـ شركت سنجش از راه دور ايران
  »
  4 ـ شركت سهامي مخابرات استان مركزي
  »
  5 ـ شركت سهامي مخابرات استان تهران
  »
  6 ـ شركت سهامي مخابرات استان گيلان
  »
  7 ـ شركت سهامي مخابرات استان مازندران
  »
  8 ـ شركت سهامي مخابرات استان آذربايجان شرقي
  »
  9 ـ شركت سهامي مخابرات استان آذربايجان غربي
  »
  10 ـ شركت سهامي مخابرات استان كرمانشاه
  »
  11 ـ شركت سهامي مخابرات استان خوزستان
  »
  12 ـ شركت سهامي مخابرات استان فارس
  »
  13 ـ شركت سهامي مخابرات استان كرمان
  »
  14 ـ شركت سهامي مخابرات استان خراسان
  »
  15 ـ شركت سهامي مخابرات استان اصفهان
  »
  16 ـ شركت سهامي مخابرات استان هرمزگان
  »
  17 ـ شركت سهامي مخابرات استان سيستان و بلوچستان
  »
  18 ـ شركت سهامي مخابرات استان كردستان
  »
  19 ـ شركت سهامي مخابرات استان همدان
  »
  20 ـ شركت سهامي مخابرات استان لرستان
  »
  21 ـ شركت سهامي مخابرات استان ايلام
  »
  22 ـ شركت سهامي مخابرات استان زنجان
  »
  23 ـ شركت سهامي مخابرات استان چهار محال و بختياري
  »
  24 ـ شركت سهامي مخابرات استان كهگيلويه و بوير احمد
  پست و تلگراف و تلفن
  25 ـ شركت سهامي مخابرات استان سمنان
  »
  26 ـ شركت سهامي مخابرات استان يزد
  »
  27 ـ شركت سهامي مخابرات استان بوشهر
  »
  28 ـ شركت سهامي مخابرات استان اردبيل
  »
  29 ـ شركت سهامي مخابرات استان قم
  »
  30 ـ شركت سهامي مخابرات استان قزوين
  »
  31 ـ شركت سهامي مخابرات استان گلستان
  »
  اسامي شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي پست ايران (2شركت)
  نام وزارتخانه ذيربط
  1 ـ شركت دولتي پست بانك
  پست و تلگراف و تلفن
  2 ـ شركت سهامي خدماتي هوائي پست و مخابرات ـ پيام
  »
  *كليه شركتهاي مادر تخصصي مكلفند ظرف مدت حداكثر سه ماه از تاريخ تشكيل، مبلغ و تعداد سهام موضوع ماده 11 قانون برنامه سوم توسعه مرتبط با موضوع فعاليت خود در شركت هاي زير مجموعه را كه از وزارتخانه ها، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت تغيير وضعيت يافته به شركت مادر تخصصي، شركت هاي ادغام شده،شركت هاي تغيير نام يافته به مادر تخصصي و شركتهاي دولتي تبديل شده به شركتهاي مادر تخصصي و ساير شركتهاي دولتي (منفرداً يا مشتركاً) منفك مي شود را قطعي نموده و ضمن ثبت در دفاتر خود، مراتب را با اعلام نام شركت، ميزان سرمايه و درصد سهام به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سازمان خصوصي سازي برسانند. موارد اختلاف از طريق وزراء ذيربط مطرح و با حكميت معاون رئيس جمهور حل و فصل خواهد گرديد.