جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
16430 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1380/5/7  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
232 تعداد مواد
7673/80/1
شماره نامه ارسال مصوبه
1380/4/31 تاريخ نامه مرجع ارسال مصوبه
شماره مصوبه
1380/4/26 تاريخ تصويب
رئيس قوه قضائيه مرجع تصويب
   

    آيين نامه اجرايي قانون مزبور بشرح زير تصويب مي گردد:
نامه های پیوست نامه ها
7673/80/1-----31/4/1380
مدير عامل محترم سازمان روزنامه رسمي كشور ج. .ا .ا
نسخه اي از آئين نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، مصوب 26/4/1380 رياست محترم قوه قضائيه مشتمل بر «232» ماده و «84» تبصره به منظور درج و نشر در روزنامه رسمي كشور به پيوست ارسال مي گردد.
رئيس نهاد قوه قضائيه ـ محمود شيرج
 
بخش يك: كليات   
بخش دو : مقررات عمومي  
بخش سه: رابطه زنداني با خارج از زندان   
بخش چهار : آماده سازي براي خروج از زندان  
[امضاء] ـ اين آئين نامه مشتمل بر «232» ماده و «84» تبصره در تاريخ 26/4/1380 به تصويب رئيس قوه قضائيه [...ادامه]