عنـــــــوان قانون شامل: باشد. و متـــــــــن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی از تاریــــــــــخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:16430
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1380/5/7
  • تعداد مواد:232
مصوبه‌‌ رئيس قوه قضائيه در تاریخ 1380/4/26

آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در اجراي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها اقدامات تأميني و تربيتي كشور (مصوب 1364/11/6)

آيين نامه اجرايي قانون مزبور بشرح زير تصويب مي گردد:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه