عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:16402
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1380/4/5
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1380/3/16

‌تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي نصرآباد به شهر

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.03.16 بنا به پيشنهاد 1.4.76098 مورخ 1379.11.13 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و‌ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
‌روستاي نصرآباد تابع دهستان جرقويه سفلي تابع بخش جرقويه سفلي شهرستان اصفهان به شهر تبديل و نصرآباد ناميده شود. محدوده قانوني شهر ياد‌شده براساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.


روابــــط صریـــــــــح