عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:16359
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1380/2/10
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1380/1/26

‌تصويب‌نامه راجع به انتصاب استاندار استان فارس

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.26 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.3551 مورخ 1380.1.22 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون‌راجع به حذف عبارت «‌فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
‌آقاي محمد ابراهيم انصاري لاري به عنوان استاندار استان فارس منصوب مي‌شود.