عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:16328
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1379/12/23
  • تعداد مواد:8
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1379/11/30

تصويب نامه در خصوص انتزاع روستاي مشاء از دهستان آبعلي و الحاق آن به دهستان تارود شهرستان دماوند

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1379.11.30 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.16055 مورخ 1378.9.8 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون‌تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح