عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:16070
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1379/2/11
  • تعداد مواد:529
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1379/1/21
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1379/1/28

‌قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه