جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
15937 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1378/8/20  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
[سازمان بهزيستي كشور]
دستگاه مجري
41489ت 19578 هـ
شماره نامه ارسال مصوبه
1378/8/10 تاريخ نامه مرجع ارسال مصوبه
شماره مصوبه
1378/8/2 تاريخ تصويب
هيئت وزيران مرجع تصويب
   

  ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/8/1378 بنا به پيشنهاد شماره 11.267 مورخ 23/1/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره(3) ماده واحد قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت وزيان آور ـ مصوب1367 ـ و در اجراي بند(5) آيين نامه اجرايي قانون ياد شده (‌موضوع تصويبنامه شماره .45664 ت 652 مورخ 30/5/1368) تصويب نمود:
  ‌شغل روانپزشكي در مركز روانپزشكي رازي و مشاغل زيردر واحدهاي توانبخشي و باز پروري سازمان بهزيستي كشور به عنوان مشاغل سخت وزيان‌آور درجه(1) تعيين مي‌شوند:
  ‌الف- مربي امور تربيتي (‌واحدهاي باز پروري)
  ب- مربي و كمك مربي آموزش فني و حرفه‌اي
  پ- مربي (‌متصدي) امور تربيتي (‌شبانه روزيها)
  ت- كودكيار (‌واحدهاي شبانه روزي)
 
[امضاء] ‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور